Đánh giá khả năng sinh lợi với Chỉ số Lợi nhuận trên vốn sử dụng (ROCE)

Rõ ràng là mọi thực thể kinh doanh đang hoạt động trên thị trường đều kiếm lợi nhuận. Lợi nhuận là mục tiêu chính của mỗi công ty kinh doanh và điều này có thể đạt được chỉ khi một công ty có hiệu quả hoạt động cao. Sử dụng hiệu quả và tối ưu nguồn vốn và quỹ của công ty dẫn đến hiệu quả cao hơn và cuối cùng dẫn đến lợi nhuận cao hơn. Nó cũng quan trọng đối với các doanh nghiệp để đánh giá hiệu quả hoạt động của họ so với các đối thủ cạnh tranh trên thị trường. Vì vậy, nó trở thành cần thiết cho một công ty kinh doanh để có một công cụ tài chính có thể hoạt động như một cơ sở để đo lường hiệu quả hoạt động của nó trên cơ sở hàng năm. ROCE (the return on capital employed – lợi nhuận trên vốn thức hiện) giúp các công ty đo lường kết quả và hiệu quả kinh doanh của họ. ROCE cũng cho phép so sánh một công ty với các công ty khác trong cùng một ngành / ngành/ lĩnh vực..

 

Bài viết này sẽ giúp bạn đạt được một cái nhìn sâu sắc về lợi nhuận trên vốn được sử dụng và tầm quan trọng của lợi nhuận trên vốn được sử dụng và các khía cạnh khác nhau của nó có thể giúp bạn trong việc tính toán lợi nhuận kinh doanh so với số vốn được sử dụng.
Lợi nhuận trên vốn thực hiện là gì Return on Capital Employed?

Return on Capital Employed (ROCE) là tỷ suất sinh lời giúp đo lường lợi nhuận hoặc lợi suất mà công ty kiếm được từ số vốn được sử dụng, thường được thể hiện bằng các tỷ lệ phần trăm. Nó được sử dụng để xác định tính sinh lời và hiệu quả của vốn đầu tư của một thực thể kinh doanh. Nó chỉ đơn giản được định nghĩa là một tỷ lệ tài chính giúp xác định hiệu quả vốn và tính hiệu quả của kinh doanh.

Return on Capital Employed tính toán trên cơ sở hai thành phần sau

  •    Lợi nhuận hoạt động Operating profit
  •    Vốn thực hiện Capital employed

Lợi nhuận hoạt động Operating Profit

Là lợi nhuận công ty thu được từ hoạt động kinh doanh trước khi trừ đi chi phí thuế và lãi vay. Vì vậy, nó cũng được gọi là Lợi nhuận trước thuế và lãi vay earnings before interest and taxes (EBIT). Nó được tính bằng công thức doanh thu revenue trừ đi chi phí giá vốn hàng bán cost of goods sold và trừ đi chi phí hoạt động operating expenses

EBIT= Total revenues – [cost of goods sold (COGS) + Operating Expenses]

Vốn thực hiện Capital Employed

Là tổng số vốn đã đầu tư và hoạt động kinh doanh bởi cổ đông và các nguồn khác để kiếm lợi nhuận. Vốn thực hiện là bằng tổng vốn cổ phần của cổ đông the equity of shareholders, tất cả các nghĩa vụ nợ all the debt liabilities và tất cả các khoản tài trợ dài hạn all the long-term finance. Hay đó chính là bằng tổng các nguồn vốn dài hạn của doanh nghiệp, nguồn vốn này bằng tổng nguồn vốn/ tổng tài sản (total equity and liabilities/ total assets) trừ đi các nguồn vốn ngắn hạn (current liabilities)

Capital Employed= Total assets – current liabilities

Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE – Return on equity) là một tỷ lệ tài chính khác được sử dụng để tính toán lợi nhuận và mọi người thường bị lẫn lộn giữa hai tỷ lệ này. ROCE được coi là tốt hơn ROE vì ROCE rất hữu ích trong việc đánh giá khả năng hoạt động dài hạn và sự bền vững của công ty. ROCE cũng được coi là có lợi hơn khi tỷ lệ hoàn vốn của cổ đông được tính bằng Lợi nhuận chỉ trên vốn chủ sở hữu (ROE) trong khi ở ROCE, tỷ lệ hoàn vốn của tất cả cổ đông và nhà cung cấp vốn đã được tính toán. Lợi nhuận trên vốn của một công ty nên cao hơn chi phí vốn (cost of capital) duy trì trên thị trường trong một thời gian dài và khi đó nó mới được coi là một chỉ số ROCE tót. ROCE của một càng cao công ty càng hiệu quả.

ROCE được tính toán thế nào?

ROCE được tính bằng một công thức đơn, nhưng hai loại báo cáo tài chính quan trọng (Bảng cân đối kế toán, Báo cáo Lãi/ Lỗ) đều được sử dụng để tính ROCE. Bởi vì nó là tỷ lệ đánh giá khả năng sinh lời, nó được tính bằng cách chia Lợi nhuận hoạt động của công ty cho Vốn thực hiện.

Từ các lý thuyết trên ta có các cách tính ROCE như sau

The formula of calculating Return on Capital Employed

ROCE= Net Operating Profit (EBIT) / Capital Employed

Hoặc

ROCE= Net Operating Profit (EBIT) / Total Assets – Current Liabilities

Hoặc

ROCE= Net Operating Profit (EBIT) / Equity + Non- Current Liabilities

ROCE sử dụng chính xác cho thấy lợi nhuận được tạo ra bởi mỗi đơn vị vốn được sử dụng. Điều này rất quan trọng vì nó được sử dụng để đo lường hiệu quả tài chính của một doanh nghiệp. Nó là một công cụ tài chính vững chắc được sử dụng để đánh giá trong các lĩnh vực có vốn đầu tư cao như viễn thông, kỹ thuật hạ tầng, công ty dầu khí, điện lực… Tỷ lệ ROCE cao hơn cho thấy hiệu quả của một công ty trong việc sử dụng vốn. Trước khi tính toán ROCE một chiến lược kinh doanh là khung tiêu chuẩn cần xây dựng sẵn để kiểm tra khả năng áp dụng của ROCE trong một doanh nghiệp cụ thể vì ROCE thay đổi từ ngành công nghiệp này sang ngành khác.

Các ngành công nghiệp ngày này nhận thức được những lợi thế của ROCE. Hầu hết các ngành công nghiệp, đặc biệt là các ngành công nghiệp có vốn đầu tư cao, sử dụng công cụ tài chính này để đạt được khả năng sinh lời tối đa từ số vốn được sử dụng.

Một vài lợi thế khi sử dụng ROCE là như sau:

  •    ROCE tập trung hướng tới đánh giá lợi nhuận.
  •    Hỗ trợ cải thiện việc quản trị bảng cân đối kế toán và khả năng sinh lời của doanh nghiệp.
  •    Trợ giúp giám đốc các kiến thức về tối ưu hóa vốn.
  •    Sử dụng để đo lường hiệu quả hoạt động cảu công ty và giúp nhà đầu tư ra quyết định đầu tư.
  •    Trợ giúp việc so sánh khả năng sinh lời của hai doanh nghiệp trong cùng lĩnh vực.
  •    Hữu ích trong việc đánh giá dự báo tăng trưởng của doanh nghiệp.

Bên cạnh các thuận lơi, ROCE cũng có một vài nhược điểm. Một trong những giới hạn chính của ROCE là lợi suất được đo lường trên giá trị ghi số của tài sản, cái chủ yếu phù hợp với các doanh nghiệp cũ Đôi khi bản chất mơ hồ và gây tranh cãi của ROCE có thể làm các nhà đầu tư đắn đo. ROCE tính toán trên dữ liệu lịch sử và điều này cũng là nhược điểm của nó.

Kết luận

Các công ty có ROCE càng cao và tính hiểu quả càng lớn thì được ưa thích bởi các nhà đầu tư và bởi vì các công ty này có xu hướng ổn định hơn các công ty có ROCE thấp. Chúng ta đã tìm hiểu về tầm quan trọng của ROCE và mọi ngành công nghiệp đều cần tính đến nó, vì vậy ROCE chính là công cụ mạnh để đạt được lợi nhuận cao. Hay nói cách khác, tính toán lợi nhuân thông qua ROCE có thể mang đến sự ổn định và tính hiểu quả cho hoạt động kinh doanh.