Copy dữ liệu từ nhiều báo cáo vào 1 báo cáo tổng không cần mở báo cáo con

Chia sẻ bài viết này:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •   


Đây là bài số #11 trong loạt videos Hướng dẫn VBA trong Excel và ứng dụng của VBA trong công việc


Công việc consolidate và copy dữ liệu từ nhiều nguồn báo cáo khác nhau vào một bảng tính trong excel để thực hiện công việc phân tích có thể mất khá nhiều thời gian nếu làm bằng tay. Đoạn VBA được giới thiệu trong bài này có thể định hướng cho các bạn làm công việc này với sự giúp đỡ của VBA.

Code VBA sử dụng trong bài:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
Option Explicit
Sub import_data()
  
  Dim master As Worksheet, sh As Worksheet
  Dim wk As Workbook
  Dim strFolderPath As String
  Dim selectedFiles As Variant
  Dim iFileNum As Integer, iLastRowReport As Integer, iNumberOfRowsToPaste As Integer
  Dim strFileName As String
  Dim rID As Range, rQuantity As Range, rUnitPrice As Range, rKM As Range, rMC As Range
  Dim iCurrentLastRow As Integer, iRowStartToPaste As Integer
  Dim startTime As Double
  
  
  getSpeed (True)
  Set master = ActiveWorkbook.Sheets("Data")
  
  strFolderPath = ActiveWorkbook.Path
  
  ChDrive strFolderPath
  ChDir strFolderPath
  
  On Error GoTo NoFileSelected
  selectedFiles = Application.GetOpenFilename( _
          filefilter:="Excel Files (*.xls*),*.xlsx*", MultiSelect:=True)
          
  startTime = Timer
  For iFileNum = LBound(selectedFiles) To UBound(selectedFiles)
    strFileName = selectedFiles(iFileNum)
    
    Set wk = Workbooks.Open(strFileName)
    For Each sh In wk.Sheets
      If sh.Name Like "*-REPORT" Then
        With sh
          iLastRowReport = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
          iNumberOfRowsToPaste = iLastRowReport - 6 + 1
          
          Set rID = .Range("A6:A" & iLastRowReport)
          Set rQuantity = .Range("C6:C" & iLastRowReport)
          Set rUnitPrice = .Range("F6:F" & iLastRowReport)
          Set rKM = .Range("I6:I" & iLastRowReport)
          Set rMC = .Range("K6:K" & iLastRowReport)
          
          With master
            iCurrentLastRow = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
            iRowStartToPaste = iCurrentLastRow + 1
            
            .Range("A" & iRowStartToPaste).Resize(iNumberOfRowsToPaste, 1) = rID.Value2
            .Range("C" & iRowStartToPaste).Resize(iNumberOfRowsToPaste, 1) = rQuantity.Value2
            .Range("E" & iRowStartToPaste).Resize(iNumberOfRowsToPaste, 1) = rUnitPrice.Value2
            .Range("G" & iRowStartToPaste).Resize(iNumberOfRowsToPaste, 1) = rKM.Value2
            .Range("I" & iRowStartToPaste).Resize(iNumberOfRowsToPaste, 1) = rMC.Value2
          End With
          
        End With
      End If
    Next sh
    wk.Close
  Next
  
  MsgBox "Done in " & Int(Timer - startTime) & " s."
  getSpeed (False)
NoFileSelected:
  MsgBox "Chua co file nao duoc chon!"
End Sub

Function getSpeed(doIt As Boolean)
  Application.ScreenUpdating = Not (doIt)
  Application.EnableEvents = Not (doIt)
  Application.Calculation = IIf(doIt, xlCalculationManual, xlCalculationAutomatic)
End Function

Download tài liệu kèm theo video tại đây

 1. Download excel file
 2. Download code file

Các kiến thức liên quan:

Series video về VBA trong excel


➤ Subscribe: http://youtube.com/user/ductnguy?subscribe_confirmation=1

➤ Facebook group: https://www.facebook.com/groups/569100319856001/

➤ Facebook page: https://www.facebook.com/www.hocexcel.online


Chia sẻ bài viết này:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •