Chuyển đổi độ phút giây (góc) sang giá trị dùng để tính toán trong Excel

Chuyển từ 10.46 sang độ phút giây: A1 = 10.46 Sử dụng hàm Convert_Degree trong VBA như sau: =Convert_Degree(A1) Kết quả là: 10°27’36”
Chuyển ngược lại: Sử dụng function viết bởi VBA như sau: =Convert_Decimal(“10° 27′ 36″””) Kết quả: 10.46 https://gist.github.com/ndthanh/623334bdfc19b9c2d8ab940a126eb1f7

Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản

© Học Excel Online. All rights reserved.