Chuyển đổi độ phút giây (góc) sang giá trị dùng để tính toán trong Excel

Chuyển từ 10.46 sang độ phút giây:

A1 = 10.46

Sử dụng hàm Convert_Degree trong VBA như sau:
=Convert_Degree(A1)
Kết quả là: 10°27’36”

Chuyển ngược lại:

Sử dụng function viết bởi VBA như sau:

=Convert_Decimal(“10° 27′ 36″””)

Kết quả: 10.46


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản