Cách nhanh chóng trích xuất địa chỉ Email từ chuỗi văn bản

Trích xuất địa chỉ Email từ chuỗi văn bản bằng hàm

Bây giờ tôi sẽ giới thiệu một công thức dài để trích xuất địa chỉ Email từ văn bản trong Excel. Hãy làm như sau:

1. Trong ô B1, nhập công thức sau: =TRIM(RIGHT(SUBSTITUTE(LEFT(A1,FIND (” “,A1&” “,FIND(“@”,A1))-1),” “, REPT(” “,LEN(A1))),LEN(A1)))

doc-extract-emails3

2. Nhấn Enter, sau đó chọn ô B1, kéo công thức xuống vùng cần áp dụng.

doc-extract-emails4

Chú ý:
1. Các chấm câu sau địa chỉ email cũng sẽ được trích xuất.

2. Nếu các ô không chứa địa chỉ email, công thức sẽ hiển thị các giá trị lỗi.3. Nếu có nhiều địa chỉ email trong một ô, công thức sẽ chỉ trích ra địa chỉ đầu tiên.

Trích  xuất địa chỉ Email từ văn bản với hàm người dùng tự định nghĩa

Ngoại trừ công thức trên, hàm do người dùng tự định nghĩa cũng có thể được dùng.

1. Nhấn ALT +F11, để mở cửa sổ Microsoft Visual Basic for Applications.

2. Nhấn Insert > Module, và dán đoạn mã sau vào cửa sổ Module.

3. Lưu và sao chép công thức =ExtractEmailFun(A1) trong ô trống kế bên A1
doc-extract-emails5
4. Nhấn Enter, chọn B1, kéo công thức phủ vùng cần trích xuất. Vậy là tất cả địa chỉ email đã được trích xuất.
doc-extract-emails6
Chú ý:

1. Đối với các ô không có địa chỉ email, nó sẽ hiển thị các ô trống.

2. Nếu có nhiều địa chỉ email trong một ô, tất cả các email sẽ được trích xuất.

Trích xuất địa chỉ Email từ văn bản với mã VBA

Nếu bạn cảm thấy công thức trên gây khó khăn, hãy dùng đoạn mã VBA sau:

1. Nhấn ALT+F11, để mở cửa sổ Microsoft Visual Basic for Applications.

2. Nhấn Insert > Module, và sao chép đoạn mã VBA sau vào cửa sổ Module.

3. Nhấn F5 để chạy mã, khi cửa sổ thông báo xuất hiện hãy chọn vùng cần trích xuất.
4. Nhấn OK, tất cả các địa chỉ Email đã được trích xuất.
Chú ý:

1. Nếu các ô không có địa chỉ email, nó sẽ hiển thị các ô trống.

2. Tất cả các email sẽ được trích xuất, nếu có nhiều địa chỉ email trong một ô.

3. Các email trích xuất sẽ thay thế dữ liệu ban đầu, vì vậy bạn cần sao lưu dữ liệu trước nếu cần.


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản