Bài tập Excel :

Bài tập về hàm DSUM trong Excel

Hàm DSUM là một trong những hàm thông dụng trong Excel mà được rất nhiều người sử dụng để tính tổng một cách chính xác và nhanh chóng. Cú pháp: =DSUM(Database, Field, Criterial) Trong đó: Database: Bảng dữ liệu bao gồm cả …

Hàm thời gian thông dụng trong Excel

Ngoài việc là công cụ hỗ trợ xử lý và tính toán một cách nhanh chóng,  Excel còn cung cấp các hàm xác định về thời gian giúp các bạn xử lý các giá trị thời gian như: giờ, phút, giây một …