fbpx

lọc dữ liệu :

Loại bỏ dòng dữ liệu trống bằng hàm FILTER

Bỏ dòng trống bằng hàm FILTER

Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi tìm hiểu cách sử dụng hàm FILTER để loại hay lọc bỏ  dòng trống trong bảng dữ liệu. Trong ví dụ trên, chúng ta cần phải loại bỏ những dòng dữ liệu có ít …