fbpx

hàm if :

Hàm IF trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm IF trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm logic. Miêu tả Hàm IF kiểm tra điều kiện được đưa ra trong đối số đầu tiên của hàm. Nếu điều kiện (biểu thức …