fbpx

financial model :

Mục đích của Mô hình tài chính

Tầm quan trọng của mô hình tài chính không phải bị phóng đại và rõ ràng các mô hình tài chính là một yếu tố quan trọng trong hầu hết các quyết định kinh doanh chính. Cụ thể, mô hình tài chính …