Excel nâng cao học excel online

Application.VLOOKUP vs WorksheetFunction.VLOOKUP

Nếu bạn đã sử dụng VBA trong công việc, có thể bạn đã sử dụng đến hàm VLOOKUP phiên bản VBA. Có 2 hàm VLOOKUP trong VBA: Application.VLOOKUP Application.WorksheetFunction.VLOOKUP 2 hàm này khác nhau như thế nào? Bạn hãy tìm hiểu ví …