Hướng dẫn cách lưu và sử dụng chữ ký trong Word bằng VBA

Chữ ký là những dấu hiệu khẳng định người sở hữu hoặc người quản lý phần công việc. Chữ ký thường gồm tên, chức danh của người ký, kèm theo một số thông tin liên lạc về số điện thoại, email, bộ phận, công ty.