Hướng dẫn cách định khoản khách hàng đặt cọc trước tiền hàng

HƯỚNG DẪN CÁCH ĐỊNH KHOẢN KHÁCH HÀNG ĐẶT CỌC TRƯỚC TIỀN HÀNG

Lý thuyết

Định khoản

Nợ TK 1111 :  Tiền mặt
Có TK 131 : Phải thu khách hàng

Thực hành trên excel

Hình ảnh minh họa

Hướng dẫn ghi sổ nhật ký chung

SỐ PHIẾU : Số phiếu thu
NGÀY : Ngày ghi sổ
KÝ HIỆU HĐ :
SỐ HĐ :
DIỄN GIẢI : Nội dung diễn giải
TK NỢ : Tài khoản nợ
TK CÓ : Tài khoản có
CHI TIẾT NỢ :
CHI TIẾT CÓ : Nhập mã chi tiết khách hàng để lập sổ chi tiết công nợ
SỐ TIỀN : Số tiền
THCP :
CHỨNG TỪ KÈM THEO : Ghi rõ chứng từ kèm theo để In ấn và kẹp chứng từ phục vụ lưu trừ và quyết toán thuế
MÃ ĐỐI TƯỢNG : Ghi mã Đối tượng để điền các thông tin cần thiết của Phiều Thu
TÊN ĐỐI TƯỢNG :
ĐỊA CHỈ :

CHÚC BẠN THÀNH CÔNG