fbpx

Chế độ lưu giữ tài liệu của doanh nghiệp

Chia sẻ bài viết này:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •   

Chế độ lưu giữ tài liệu của doanh nghiệp

Theo Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực từ  ngày 01 tháng 07 năm 2015. Có quy định như sau :

 1. Tùy theo loại hình, doanh nghiệp phải lưu giữ các tài liệu sau đây:
 2. a) Điều lệ công ty; quy chế quản lý nội bộ của công ty; sổ đăng ký thành viên hoặc sổ đăng ký cổ đông;
 3. b) Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp; giấy chứng nhận đăng ký chất lượng sản phẩm; giấy phép và giấy chứng nhận khác;
 4. c) Tài liệu, giấy tờ xác nhận quyền sở hữu tài sản của công ty;
 5. d) Biên bản họp Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; các quyết định của doanh nghiệp;

Bản cáo bạch để phát hành chứng khoán;

 1. e) Báo cáo của Ban kiểm soát, kết luận của cơ quan thanh tra, kết luận của tổ chức kiểm toán;
 2. g) Sổ kế toán, chứng từ kế toán, báo cáo tài chính hằng năm.
 3. Doanh nghiệp phải lưu giữ các tài liệu quy định tại khoản 1 Điều này tại trụ sở chính hoặc địa điểm khác được quy định trong Điều lệ công ty; thời hạn lưu giữ thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

Chúc bạn học tốt cùng Hocexcel.online


Chia sẻ bài viết này:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •