fbpx

doanh nghiệp :

Doanh nghiệp nhà nước

DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Theo Luật doanh nghiệp68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực từ  ngày 01 tháng 07 năm 2015. Có quy định như sau Áp dụng quy định đối với doanh nghiệp nhà nước Doanh nghiệp nhà …

Con dấu của doanh nghiệp

Căn cứ Luật doanh nghiệp68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Căn cứ Nghị Định 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 09 năm 2015 Con dấu của doanh nghiệp Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của …

Quy định về đặt tên doanh nghiệp

Quy định về đặt tên doanh nghiệp Theo Luật doanh nghiệp68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực từ  ngày 01 tháng 07 năm 2015. Có quy định như sau Tên doanh nghiệp Tên tiếng Việt của doanh nghiệp bao …

Các hành vi bị cấm của doanh nghiệp

Các hành vi bị cấm của doanh nghiệp Theo Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực từ  ngày 01 tháng 07 năm 2015. Có quy định như sau : Cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký …