fbpx

Luật doanh nghiệp :

Doanh nghiệp nhà nước

DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Theo Luật doanh nghiệp68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực từ  ngày 01 tháng 07 năm 2015. Có quy định như sau Áp dụng quy định đối với doanh nghiệp nhà nước Doanh nghiệp nhà …

Quy định về tài sản góp vốn

Quy định về tài sản góp vốn Theo Luật doanh nghiệp68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực từ  ngày 01 tháng 07 năm 2015. Có quy định như sau Tài sản góp vốn Tài sản góp vốn có thể …

Các hành vi bị cấm của doanh nghiệp

Các hành vi bị cấm của doanh nghiệp Theo Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực từ  ngày 01 tháng 07 năm 2015. Có quy định như sau : Cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký …