Cách lập Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành theo Thông tư 133 trên Excel

Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành được kế toán sử dụng để xác nhận việc bàn giao TSCĐ sau khi hoàn thành việc sửa chữa lớn giữa bên có TSCĐ sửa chữa và bên thực hiện việc sửa chữa. Là căn cứ ghi sổ kế toán và thanh toán chi phí sửa chữa TSCĐ.

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn bạn cách lập Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành theo Thông tư 133 trên Excel.

Để lập được Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành theo Thông tư 133 trên Excel, các bạn thực hiện theo hướng dẫn dưới đây:

 • Đơn vị, địa chỉ: Ghi rõ tên, địa chỉ của đơn vị, bộ phận hoặc đóng dấu đơn vị sử dụng
 • Mẫu chứng từ:
  Sử dụng trong Textbox (Insert -> Textbox) để tạo box, ghi rõ mẫu chứng từ kèm theo các thông tin cơ bản khác (đã có mẫu). Sử dụng Textbox giúp dễ dàng di chuyển box mà không bị ảnh hưởng bởi việc thay đổi độ rộng của các cột
 • Ngày … tháng … năm …: Là ngày, tháng, năm lập Biên bản bàn giao TSCĐ
 • Số: Số hiệu của Biên bản thanh lý TSCĐ
 • Nợ, Có: Ghi rõ tài khoản Nợ, tài khoản Có
 • Căn cứ Quyết định số … ngày … tháng … năm … của …: Ghi rõ thông tin về quyết định
 • Ông/Bà … chức vụ … đại diện: Thông tin về thành viên Ban giao nhận
  Khi có TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành phải tiến hành lập Ban giao nhận gồm đại diện bên thực hiện việc sửa chữa và đại diện bên có TSCĐ sửa chữa.
 • Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành gồm 2 phần chính:1 – Ghi tên, ký hiệu, số hiệu TSCĐ sửa chữa.

  Nơi quản lý sử dụng TSCĐ và ghi rõ thời gian bắt đầu sửa chữa và hoàn thành việc sửa chữa TSCĐ.

  2 – Các bộ phận sửa chữa.

  Cột A: Ghi rõ tên của bộ phận cần phải sửa chữa của TSCĐ.

  Cột B: Ghi nội dung (Mức độ) của công việc sửa chữa như: Thay thế mới hoặc sửa chữa, tân trang lại v.v…

  Cột 1: Ghi giá dự toán (Giá kế hoạch) (Đối với trường hợp đơn vị tự làm) hoặc giá hợp đồng hai bên đã thỏa thuận (Đối với trường hợp thuê ngoài) của từng bộ phận cần sửa chữa.

  Cột 2: Ghi số chi phí thực tế đã chi cho từng bộ phận sửa chữa (Đối với trường hợp đơn vị tự sửa chữa).

  Đối với trường hợp thuê ngoài sửa chữa thì chỉ ghi vào cột này khi có sự thay đổi về giá cả (So với giá ghi theo hợp đồng) phát sinh trong quá trình sửa chữa được bên có TSCĐ sửa chữa chấp nhận thanh toán.

  Cột 3: Ghi rõ kết quả kiểm tra của từng bộ phận sau khi đã sửa chữa xong.

  – Kết luận: Ghi ý kiến nhận xét tổng thể về việc sửa chữa lớn TSCĐ của Hội đồng giao nhận.

Khi sử dụng Biên bản thanh lý TSCĐ, các bạn cần lưu ý những điểm sau:

Lưu ý

– Biên bản giao nhận TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành lập thành 2 bản, đại diện đơn vị hai bên giao, nhận cùng ký và mỗi bên giữ một bản, sau đó chuyển cho kế toán trưởng của đơn vị có TSCĐ sửa chữa, soát xét xong lưu tại phòng kế toán.

Chúc các bạn học tốt cùng Học Excel Online!