Cách lập Bảng kiểm kê quỹ theo Thông tư 133 trên Excel

Bảng kiểm kê quỹ nhằm xác nhận tiền bằng VNĐ tồn quỹ thực tế và số thừa, thiếu so với sổ quỹ trên cơ sở đó tăng cường quản lý quỹ và làm cơ sở qui trách nhiệm vật chất, ghi sổ kế toán số chênh lệch.

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn bạn cách lập Bảng kiểm kê quỹ theo Thông tư 133 trên Excel theo mẫu mới nhất năm 2018.

Mẫu Bảng kiểm kê quỹ theo Thông tư 133 được lập trên Excel mà chúng ta muốn có như sau:

Mẫu chứng từ kế toán trên Excel

 Để có Bảng kiểm kê quỹ theo Thông tư 133 trên Excel như trên, các bạn làm theo hướng dẫn dưới đây:

Hướng dẫn lập chứng từ kế toán trên Excel

 • Đơn vị, địa chỉ: Ghi rõ tên, địa chỉ của đơn vị, bộ phận hoặc đóng dấu đơn vị
 • Mẫu chứng từ:
  Sử dụng trong Textbox (Insert -> Textbox) để tạo box, ghi rõ mẫu chứng từ kèm theo các thông tin cơ bản khác (đã có mẫu). Sử dụng Textbox giúp dễ dàng di chuyển box mà không bị ảnh hưởng bởi việc thay đổi độ rộng của các cột
 • Số: Là số hiệu của Bảng kiểm kê quỹ
 • Hôm nay, vào … giờ … ngày … tháng … năm …: GHi rõ thời điểm kiểm kê
 • Ông/Bà … đại diện …: Ghi rõ họ và tên của những người đại diện các bên trong Ban kiểm kê (kế toán, thủ quỹ, …)
 • Số dư theo sổ quỹ: Căn cứ vào số tồn quỹ trên sổ quỹ tại ngày, giờ cộng sổ kiểm kê quỹ để ghi vào cột 2
 • Số kiểm kê thực tế: Căn cứ vào số kiểm kê thực tế để ghi theo từng loại tiền vào cột 1 và tính ra tổng số tiền để ghi vào cột 2
 • Chênh lệch: Ghi số chênh lệch thừa hoặc thiếu giữa số dư theo sổ quỹ với số kiểm kê thực tế
 • Lý do thừa/thiếu:
  Trên Bảng kiểm kê quỹ cần phải xác định và ghi rõ nguyên nhân gây ra thừa hoặc thiếu quỹ, có ý kiến nhận xét và kiến nghị của Ban kiểm kê.
 • Họ và tên, chữ ký của Thủ quỹ, Trưởng ban kiểm kê và kế toán trưởng.
  Mọi khoản chênh lệch quỹ đều phải báo cáo giám đốc doanh nghiệp xem xét giải quyết.

Một số lưu ý khi lập và sử dụng Bảng kiểm kê quỹ

– Việc kiểm kê quỹ được tiến hành định kỳ vào cuối tháng, cuối quí, cuối năm hoặc khi cần thiết có thể kiểm kê đột xuất hoặc khi bàn giao quỹ. Khi tiến hành kiểm kê phải lập Ban kiểm kê, trong đó, thủ quỹ và kế toán tiền mặt hoặc kế toán thanh toán là các thành viên.

– Trước khi kiểm kê quỹ, thủ quỹ phải ghi sổ quỹ tất cả các phiếu thu, phiếu chi và tính số dư tồn quỹ đến thời điểm kiểm kê.

– Khi tiến hành kiểm kê phải tiến hành kiểm kê riêng từng loại tiền có trong quỹ.

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

– Bảng kiểm kê quỹ do ban kiểm kê quỹ lập thành 2 bản:

 • 01 bản lưu ở thủ quỹ
 • 01 bản lưu ở kế toán quỹ tiền mặt hoặc kế toán thanh toán

– Link tải về: Bảng kiểm kê quỹ theo Thông tư 133 trên Excel

Chúc các bạn học tốt cùng Học Excel Online!