Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi theo Thông tư 133 trên Excel

Bảng thanh lý hàng đại lý, ký gửi được chúng ta sử dụng để phản ánh tình hình thanh toán hàng đại lý, ký gửi giữa đơn vị có hàng và đơn vị nhận bán hàng, là chứng từ để đơn vị có hàng và đơn vị nhận bán hàng đại lý, ký gửi thanh toán tiền và ghi sổ kế toán.

Hiện nay, kế toán thường sử dụng các chứng từ kế toán trên Excel để thuận lợi cho việc tính toán và xử lý dữ liệu.

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn các bạn cách lập Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi theo Thông tư 133 trên Excel theo mẫu mới nhất năm 2018.

Mẫu Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi mà ta mong muốn lập được như sau:

Mẫu Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi

Để lập được mẫu Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi như trên, các bạn thực hiện theo các bước dưới đây:

Hướng dẫn lập Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi

 • Đơn vị, địa chỉ: Ghi rõ tên, địa chỉ của đơn vị, bộ phận hoặc đóng dấu đơn vị nhận bán hàng đại lý, ký gửi
 • Mẫu chứng từ:
  Sử dụng trong Textbox (Insert -> Textbox) để tạo box, ghi rõ mẫu chứng từ kèm theo các thông tin cơ bản khác (đã có mẫu). Sử dụng Textbox giúp dễ dàng di chuyển box mà không bị ảnh hưởng bởi việc thay đổi độ rộng của các cột
 • Ngày … tháng … năm …: Là ngày, tháng, năm lập bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi
 • Quyển số, Số: Ghi rõ số của Quyển chứa bảng thanh toán và số của bảng thanh toán trong quyển đó
 • Nợ, Có: Ghi rõ tài khoản Nợ, tài khoản Có
 • Căn cứ Hợp đồng số … ngày … tháng … năm …: Ghi rõ số hiệu, ngày, tháng, năm của hợp đồng bán hàng đại lý, ký gửi
 • Ông/Bà … chức vụ … đại diện …: Ghi rõ thông tin của những người đại diện bên có hàng và nhận hàng đại lý, ký gửi
 • Mục I Thanh toán số hàng đại lý, ký gửi:

  + Cột A, B, C: Ghi số thứ tự và tên, quy cách, phẩm chất, đơn vị tính của sản phẩm, hàng hóa nhận đại lý, ký gửi.

  + Cột 1: Ghi số lượng hàng còn tồn cuối kỳ trước.

  + Cột 2: Ghi số lượng hàng nhận đại lý, ký gửi kỳ này.

  + Cột 3: Ghi tổng số lượng hàng nhận đại lý, ký gửi tính đến cuối kỳ này gồm số lượng hàng tồn kỳ trước chưa bán và số lượng hàng nhận kỳ này (Cột 3 = cột 1+cột 2).

  + Cột 4, 5, 6: Ghi số lượng, đơn giá và số tiền của hàng hóa đã bán phải thanh toán của kỳ này. Đơn giá thanh toán là đơn giá ghi trong hợp đồng bán hàng đại lý, ký gửi giữa bên có hàng và bên nhận hàng.

  + Cột 7: Ghi số hàng hóa nhận đại lý, ký gửi còn tồn (tại quầy, tại kho) chưa bán được đến ngày lập bảng thanh toán.

  + Dòng Cộng: Ghi tổng số tiền phải thanh toán phát sinh kỳ này.

 • Mục II: Ghi số tiền bên bán hàng đại lý, ký gửi còn nợ chưa thanh toán với bên có hàng đến thời điểm thanh toán kỳ này.
 • Mục III: Ghi số tiền bên bán hàng đại lý phải thanh toán với bên có hàng đại lý mới phát sinh đến kỳ này (Mục III = Mục II + cột 6 của Mục I)
 • Mục IV: Ghi số tiền bên có hàng đại lý phải thanh toán với bên bán hàng đại lý về số thuế nộp hộ, tiền hoa hồng, chi phí khác, …(nếu có)
 • Mục V: Ghi số tiền bên bán hàng đại lý thanh toán cho bên có hàng đại lý kỳ này (ghi rõ số tiền mặt và tiền séc)
 • Mục VI: Ghi số tiền bên bán hàng đại lý còn nợ bên có hàng đại lý đến thời điểm thanh toán (Mục VI = Mục III – Mục IV – Mục V)

Trong quá trình lập, trình bày Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi trên Excel, chúng ta cần lưu ý những điểm sau:

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

Lưu ý

– Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi do bên nhận bán hàng đại lý, ký gửi lập thành 3 bản.

Sau khi lập xong, người lập ký, chuyển cho kế toán trưởng hai bên soát xét và trình giám đốc hai bên ký duyệt đóng dấu,

 • 01 bản lưu ở nơi lập (phòng kế hoạch hoặc phòng cung tiêu)
 • 01 bản lưu ở phòng kế toán để làm chứng từ thanh toán và ghi sổ kế toán
 • 01 bản gửi cho bên có hàng đại lý, ký gửi

– Link tải về: Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi theo Thông tư 133 trên Excel

Chúc các bạn học tốt cùng Học Excel Online!