fbpx

wildcard :

Giới thiệu và ứng dụng Wildcard trong Word

Bạn có thể đã quen thuộc với hai ký tự đại diện “*” và “?” từ việc tìm kiếm file trong máy tính: Hiển thị tất cả file có đuôi .doc bằng cách gõ “*.doc” hoặc tất cả file “abc.doc”, “adc.doc”, “aac.doc” …