Cách xử lý hóa đơn đã lập nhưng sai

I. Căn cứ pháp lý

A. Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2014

B. Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP  ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết  thi hành Luật sửa đôỉ, bổ sung một sốđiều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định   về thuếvà sửa đổi, bổ sung một số điều  của Thông tư số 39/2014/TT-BTC  ngày  31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

II. Cách xử lý

Trường hợp 1: Cách xử lý hóa đơn viết sai nhưng chưa xé ra khỏi cuống

( Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày27 tháng 02 năm 2015 sửa đổi bổ sung Thông tư 39/2014/TT-BTC)

 • Viết sai tên công ty , mã số thuế, tên hàng hóa, địa chỉ, tiền  hàng ,thuế suất …..
 • Gạch chéo các liên và gập 3 liên và không xé ra khỏi cuống hóa đơn
 • xuất hóa đơn mới thay thế hóa đơn viết sai (ảnh 1)

Trường hợp 2: Đã xé ra khỏi cuống và giao cho khách hàng

1. Sai tên địa chỉ của người mua :

 • Thì ta lập biên bản điều chỉnh kẹp vào hóa đơn
 • Vẫn sử dụng hóa đơn đã viết (ảnh 2)

2. Sai Mã số thuế hoặc sai số tiền:

a. Chưa kê khai thuế:

 • Lập biên bản thu hồi hóa đơn viết sai
 • Thu hồi liên 2

* Sau khi thu hồi được hóa đơn viết sai, kế toán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn đã lập kèm biên bản thu hồi  hóa đơn có chữ ký và dấu để giải trình  với thuế

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

 • Xuất  hóa đơn khác thay thếtheo ngày phát hiện hóa đơn viết sai (ảnh 3)

b. Hai bên đã kê khai thuế:

 • Lập biên bản điều chỉnh phần viết sai
 • Viết  thêm 1 biên bản điều chỉnh kèm theo
 • Vẫn sử dụng hóa đơn cũ (ảnh 4)