Cách gộp các file CSV vào trong một file chung nhanh chóng

Bạn có danh sách nhiều file CSV riêng lẻ, bạn cần gộp chúng vào chung 1 file tổng. Sau đó mới có thể IMPORT DATA vào trong Excel để làm việc. Với công cụ Command giúp bạn làm việc này một cách nhanh chóng và đơn giản.

Ví dụ bạn có thư mục chứa các file CSV theo đường dẫn: D:\HEO\csv, bạn cần gộp tất cả vào trong file Gopfile.csv. Bạn làm theo tuần tự các bước sau:

  • Bước 1: Bạn mở Command bằng cách vào Start > Run (hoặc nhấn Windows +R) rồi gõ: CMD rồi Enter.
  • Bước 2: Bạn cần chuyển đổi thư mục hiện hành bằng lệnh CD, để chuyển ổ đĩa bạn gõ tên ổ D. Ví dụ, khi mở Command, mặc định đang là ổ C, bạn gõ: D: rồi Enter. Sau đó gõ tiếp: CD D:\HEO\CSV rồi Enter.

  • Bước 3: Bạn gõ lệnh để gộp các file CSV vào thành 1 file với lệnh:

COPY *.CSV Gopfile.csv

 

Với Mac OS, bạn vào Terminal và dùng command sau:

CAT *.CSV > Gopfile.csv

Lúc này tất cả các file CSV sẽ được gộp chung vào 1 file Gopfile.csv.

Lưu ý, nếu file CSV của bạn chỉ có không có dòng trống ở cuối, thì lệnh sẽ gộp lại nối chung. Để thêm 1 dòng trống vào cuối mỗi file CSV, bạn có thể dùng câu lệnh sau, rồi mới chạy lệnh gộp file CSV như hướng dẫn trên:

FOR %f IN (*.csv) DO echo. >> %f

Với MacOS, bạn dùng command sau để chèn thêm dòng trống vào cuối file:

for file in *.csv*; do echo "" >> $file; done