fbpx

Thuế nhập khẩu :

Thuế tự vệ là gì?

Căn cứ LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU số 107/2016/QH13 ban hành 06/04/2016 có hiệu lực thi hành 01/09/2016 Điều kiện áp dụng thuế tự vệ: a) Khối lượng, số lượng hoặc trị giá hàng hóa nhập khẩu gia tăng đột biến một …

Thuế chống trợ cấp là gì ?

Căn cứ LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU số 107/2016/QH13 ban hành 06/04/2016 có hiệu lực thi hành 01/09/2016 Điều kiện áp dụng thuế chống trợ cấp a) Hàng hóa nhập khẩu được xác định có trợ cấp theo quy định pháp luật; …

Thuế chống bán phá giá là gì?

Căn cứ LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU số 107/2016/QH13 ban hành 06/04/2016 có hiệu lực thi hành 01/09/2016 Điều kiện áp dụng thuế chống bán phá giá: a) Hàng hóa nhập khẩu bán phá giá tại Việt Nam và biên độ bán …

Cách tính thuế xuất nhập khẩu ?

Căn cứ LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU số 107/2016/QH13 ban hành 06/04/2016 có hiệu lực thi hành 01/09/2016  Căn cứ tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa áp dụng phương pháp tính thuế theo tỷ lệ phần trăm …

Những ai phải nộp thuế xuất, nhập khẩu ?

Căn cứ LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU số 107/2016/QH13 ban hành 06/04/2016 có hiệu lực thi hành 01/09/2016 Chủ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Tổ chức nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu. Người xuất cảnh, nhập cảnh có hàng hóa …