học vba :

Cách sử dụng Regular Expression trong VBA

1. Khái niệm về Regular Expression Đây là một thuật ngữ thường dùng trong lập trình, giúp tìm ra những dữ liệu được sắp xếp theo 1 quy luật nhất định trong 1 chuỗi văn bản. Ví dụ: Những con số nằm trong 1 đoạn text: …

Hướng dẫn tham chiếu mảng động trong VBA

Đối tượng Range là đối tượng được sử dụng nhiều nhất trong việc viết code trên VBA. Nhưng hầu hết các phạm vi dữ liệu trong các mảng sẽ thay đổi sau mỗi lần chúng ta cập nhật dữ liệu vào mảng đó. Như vậy việc …

Cách tạo tham chiếu Vùng, ô trong VBA

Cách tốt nhất để tham chiếu tới một vùng trong Excel VBA là gì? Câu trả lời là phụ thuộc vào mục tiêu của người dùng. Có nhiều cách khác nhau để tham chiếu tới một vùng trong VBA. Khi sử dụng chức năng Record …