Loại tài khoản tài sản ngắn hạn thông tư 133/2016/TT-BTC

Một sự khác biệt giữa Thông tư 200/2014/TT-BTC và thông tư 133/2016/TT-BTC là Loại tài khoản đầu 1, đầu 2 trên thông tư 133 được gọi chung là Loại tài khoản tài sản. Tôi tạm gọi những tài khoản đầu 1 là loại tài khoản ngắn hạn. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn về Loại tài khoản tài sản ngắn hạn thông tư 133/2016/TT-BTC

Loại tài khoản tài sản ngắn hạn gồm có 03 loại bao gồm : Vốn bằng tiền;Đầu tư tài chính;Các khoản phải thu và Hàng tồn kho.

Nhóm Tài khoản Vốn bằng tiền

Có 02 tài khoản :

 • Tài khoản 111 – Tiền mặt
 • Tài khoản 112 – Tiền gửi ngân hàng

Nhóm Tài khoản Đầu tư tài chính (không xác định quyền kiểm soát)

Có 02 tài khoản :

 • Tài khoản 121- Chứng khoán kinh doanh
 • Tài khoản 128 – Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Nhóm Tài khoản Các khoản phải thu

Có 05 tài khoản :

 • Tài khoản 131 – Phải thu của khách hàng
 • Tài khoản 133 – Thuế GTGT được khấu trừ
 • Tài khoản 136 – Phải thu nội bộ
 • Tài khoản 138 – Phải thu khác
 • Tài khoản 141 – Tạm ứng

Nhóm Tài khoản Hàng tồn kho

Có 07 tài khoản :

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

 • Tài khoản 151 – Hàng mua đang đi trên đường
 • Tài khoản 152 – Nguyên liệu, vật liệu
 • Tài khoản 153 – Công cụ, dụng cụ
 • Tài khoản 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang
 • Tài khoản 155 – Thành phẩm
 • Tài khoản 156 – Hàng hoá
 • Tài khoản 157 – Hàng gửi đi bán

Tính chất chung

 • 100% tất cả tài khoản thuộc loại này biến động tăng ghi bên nợ, biến động giảm ghi bên có
 • Các tài khoản thuộc nhóm này có số dư bên nợ. Ngoại trừ hai tài khoản lưỡng tính 131 và 138 có thể có số dư bên có
 • Tài khoản 112 phải theo dõi chi tiết theo từng tài khoản ngân hàng
 • Tài khoản 121;128 theo dõi chi tiết theo từng khoản đầu tư
 • Tài khoản 131;136;138;141 theo dõi chi tiết theo khách hàng, đối tượng, nhân viên
 • Tài khoản hàng tồn kho ngoại trừ 154 theo dõi chi tiết theo mặt hàng
 • Tài khoản 154 theo dõi chi tiết theo đối tượng tập hợp chi phí

Để tìm hiểu sâu hơn về kế toán, các bạn có thể tìm hiểu trong khóa học Trọn bộ kỹ năng nghiệp vụ Kế toán Thuế. Khóa học cung cấp cho các bạn những kiến thức rất đầy đủ và có hệ thống về các công việc của kế toán, thuế, lập tờ khai và quyết toán thuế. Thông tin chi tiết xem tại:

XIN CHÀO ! HẸN GẶP LẠI