Search Results for: hàm xử lý kí tự

ham-averagea-dax-power-bi

Hàm AVERAGEA (DAX) trong Power BI

Miêu tả Hàm AVERAGEA trong ngôn ngữ DAX của Power BI tính toán giá trị trung bình trong 1 cột. Hàm AVERAGEA xử lý cả cột có dữ liệu text hoặc dữ liệu không phải là số (non-numeric values) Cấu trúc hàm …