Xử lý trường hợp hóa đơn bán ra bị sai đã giao cho khách và đã kê khai