Xử lý hóa đơn bán ra bị sai đã giao cho khách nhưng chưa kê khai