Tự động định dạng các tài khoản kế toán trong danh mục hệ thống TK trên Excel