MOS Excel: Thay đổi các thông tin cơ bản của workbook.

Để thay đổi các thông tin cơ bản của workbook chúng ta làm như sau:
Cách 1:
Bước 1: Mở thẻ file, mục info, hiện ra một bảng thông tin:

Bước 2: Click vào mục Properties, chọn Advanced Properties.

Bước 3: Khi xuất hiện bảng chọn, click vào thẻ Summary và tiến hành tùy chỉnh các thông tin liên quan:

Cách 2:
Tại thẻ File, chọn Show all properties, sau đó click đúp vào bên phải dòng thông tin muốn chỉnh sửa.

Cách 3:
Bước 1: Chọn mục Properties trong thẻ File -> Show Document Panel

Bước 2: Tiến hành chỉnh sửa thông tin: