fbpx

userform :

vi-tri-form-tren-desktop

Về Màn hình đôi và Form người dùng

Form người dùng có chứa biến giá trị StartupPosition, quy định về vị trí xuất hiện của form. Mặc định giá trị này sẽ được đặt là 1 (CenterOwner), có nghĩa là mẫu form sẽ được xuất hiện ở chính giữa màn …