thành lập doanh nghiệp :

Những ai được thành lập doanh nghiệp?

Những ai được thành lập doanh nghiệp? Theo Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực từ  ngày 01 tháng 07 năm 2015. Có quy định như sau : Tổ chức, cá nhân có quyền thành lập và quản lý …