custom format :

Custom Format và những áp dụng hữu ích

Custom Format là gì? Custom Format giống như việc bạn trang điểm, mặc quần áo theo các kiểu phong cách khác nhau. Nhưng bản chất, bạn vẫn là chính bạn. Và Custom Format gọi chính xác sẽ là Custom Number Format (định …