Quy trình làm việc kế toán từng phần hành trước khi lập chứng từ và ghi sổ kế toán