Những lưu ý khi ghi nhận vốn góp thành lập doanh nghiệp