Hàm VLOOKUP không tìm thấy giá trị tra cứu, lỗi #NA

Hàm VLOOKUP và lỗi #N/A

Hàm VLOOKUP và lỗi #N/A


dtnguyen

@ Học Excel Online | DTNguyen.business