Hàm VLOOKUP không tìm thấy giá trị tra cứu, lỗi #NA

Hàm VLOOKUP và lỗi #N/A

Hàm VLOOKUP và lỗi #N/A


dtnguyen

@ Học Excel Online | DTNguyen.business

Logo Học Excel Online Inverse white

Đăng ký học qua Email Listen@hocexcel.online

Hộ kinh doanh Học Excel Online.
Số ĐK: 17A80048102

© Học Excel Online. All rights reserved.