Hướng dẫn về tài khoản 418 – Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu theo thông tư 133