Hướng dẫn về tài khoản 338 – Phải trả, phải nộp khác theo thông tư 133