Hướng dẫn về tài khoản 335 – Chi phí phải trả theo thông tư 133