Hướng dẫn cách ứng dụng hàm INT và MOD trong công việc