Hướng dẫn cách trả về thứ tự ban đầu trước khi sắp xếp bằng sort trong Excel