Hướng dẫn cách tìm giá trị lớn hơn gần nhất với giá trị so sánh