Hướng dẫn cách lọc tránh dữ liệu gần giống nhau bằng advanced filter