Ví dụ hàm AVERAGEX trong Power BI

Ví dụ hàm AVERAGEX trong Power BI

Ví dụ hàm AVERAGEX trong Power BI


dtnguyen

@ Học Excel Online | DTNguyen.business