Ví dụ hàm AVERAGEX trong Power BI

Ví dụ hàm AVERAGEX trong Power BI

Ví dụ hàm AVERAGEX trong Power BI


dtnguyen

@ Học Excel Online | DTNguyen.business

© Học Excel Online. All rights reserved.