Công thức tính số giờ làm việc dựa trên giờ vào – giờ ra