Cách xử lý hóa đơn GTGT kê khai trên HTKK bị sai số tiền