Cách dùng hàm RANK và hàm COUNTIF để xếp hạng liên tục không nhảy bậc trong Excel