Xây dựng công thức tính công ca đêm từ dữ liệu Máy chấm công