Xây dựng công thức tính báo cáo chi phí tiền lương theo bộ phận