VBA là gì – Một số ví dụ ứng dụng VBA trong công việc