Ứng dụng hàm COUNTIFS – Xác định dữ liệu trùng theo nhiều tiêu chí