Ứng dụng hàm COUNTIF – Đếm ký tự nằm trong một chuỗi